257 سال مانده به برطرف شدن شکاف جنسیتی

بر اساس گزارش «شکاف جنسیتی» مجمع جهانی اقتصاد، طبق سرعت فعلی تغییر شکاف جنسیتی در مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، زنان باید 257 سال دیگر صبر کنند تا دستمزدی برابر با مردان داشته باشند – یعنی تا سال 2277.

در میان 153 کشوری که شکاف جنسیتی در چهار معیار اقتصاد، سیاست، آموزش و بهداشت در آنها مورد بررسی قرار گرفته، ایسلند بیشترین برابری جنسیتی را از نظر مشارکت اقتصادی و دستمزد دارد و پس از آن، کشورهای اروپای شمالی مثل نروژ، فنلاند و سوئد قرار می‌گیرند. یمن آخرین کشور لیست است.