کدام کشورها بیشترین گوشت دنیا را تولید می‌کنند؟

چین به تنهایی به اندازه مجموع چهار کشور دیگری که در نمودار آمده، گوشت تولید می‌کند.
تولید این کشور، تقریبا دو برابر آمریکا است.