حضوری شدن مدارس و چالش ضعف شدید یادگیری در دوران پاندمی

حضوری شدن مدارس و چالش ضعف شدید یادگیری در دوران پاندمی

مقابله با کمبودهای آموزشی و همچنین سنجش عمق این خسارت‌ها در دو سال پاندمی‌زده اخیر، بسیار دشوار شده است. داده‌های ملی آمریکا نشان می‌دهند کودکانی که در مراحل اولیه یادگیری خواندن با پاندمی مواجه شدند، به کمترین سطح مهارت خواندن در 20 سال گذشته رسیده‌اند.  

وزارت آموزش آمریکا به تازگی داده‌هایی را از سال 2020 تا 2022 منتشر کرده که طبق آن میانگین امتیاز خواندن کودکان 9 ساله، در کمترین حد خود از سال 1990 قرار گرفته و میانگین امتیاز یادگیری ریاضی 7 واحد کمتر شده که کمترین میزان از دهه 70 محسوب می‌شود.

ضعف یادگیری در مناطقی که به مدت بیشتری کلاس‌های مجازی داشته‌اند بیشتر است و اثرات آن در مناطق فقیرنشین بیشتر احساس می‌شود.