خستگی مردم از پاندمی در همه جای دنیا محسوس شده

خستگی مردم از پاندمی در همه جای دنیا محسوس شده

شرکت تحقیقاتی YouGov، از ماه مارس از مردم 24 کشور مختلف در مورد اقداماتی که آنها برای حفاظت از خود در برابر کووید 19 انجام داده‌اند، نظرسنجی کرده است. نتایج نشان می‌دهد این روزها به دلیل خستگی مردم از پاندمی، حساسیت بیشتر افراد نسبت به چند ماه گذشته کمتر شده است.

در ماه آوریل که تقریبا اوایل پاندمی بود، حدود دو سوم پاسخ‌دهنده‌ها می‌گفتند از لمس اشیا در محیط‌های عمومی خودداری می‌کنند. در ماه سپتامبر فقط نیمی از افراد به اقدامات احتیاطی پایبند بوده‌اند.

در برخی کشورهای آسیایی و خاورمیانه، اقدامات ایمنی در برابر پاندمی ظرف پنج ماه گذشته، به طور میانگین فقط شش واحد درصد کمتر شده، در حالی که این رقم برای کشورهای اروپایی و شمال آمریکا که محدودیت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی جدی‌تر بود، 12 درصد است.